6.0. زبری سطح

زبری سطح پارامتر مهمی برای کارکردن قطعات آب بندی با کارایی مطلوب است. . به خصوص قسمت های لبه قطعات آب بندی دینامیک به گونه ای طراحی شده اند که با لغزش روی یک لایه روغن آب بندی را فراهم کنند این لایه روغن به طور مثبت بر سرعت لغزش و عمر قطعه آب بندی تأثیر می گذارد. اگر زبری سطح لغزنده زیاد باشد، لایه روغن پاره می شود و قطعه آب بندی در معرض اصطکاک خشک قرار می گیرد. این یک وضعیت نامطلوب است. . به ویژه، سطوح دینامیکی در تماس با قطعات آب بندی باید با صاف کردن و یا سنگ زنی به مقدار زبری سطح مورد نظر برسد

اندازه گیری زبری سطح با دستگاه هایی به نام پروفیلومتر انجام می شود و به صورت (μm) بیان می شود. در زیر اندازه گیری و محاسبه زبری سطح را نشان می دهد. 

     

 

Ra=میانگین مقدار زبری

این مقدار محاسبات میانگین مشخصات در خط مرکزی است.

Rmax=حداکثر مقدار زبری

این بزرگترین مقدار زبری سطح است که در خط اندازه گیری رخ می دهد.

Rz=میانگین مقدار زبری


میانگین حسابی عمق زبری سطح (از Z1 تا Z5) پنج گروه متوالی به طور جداگانه را نشان می دهد.

Rz= (Z1+Z2+Z3+Z4+Z5)/5

با توجه به روش های ساخت، زبری سطح باید بین مقادیر ارائه شده در جدول زیر باشد. 

 

 

تحمل: تفاوت بین بالاترین اندازه مجاز و کمترین اندازه است. یکی از عوامل مهم موثر بر عملکرد قطعات آب بندی با کارایی مطلوب، تلرانس های محل کار آنها می باشد. تلرانس های نامناسب می تواند مشکلات جدی در سیستم ایجاد کند و همچنین عمر قطعه آب بندی را تحت تاثیر قرار دهد.

سیستم تلرانس ISO در سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک استفاده می شود.