شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A201

گرد و خاک

نمد

گلو

PU

-40/+100

1.0

A202

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A203 NBR

مو دار

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR / فلز

-30/+100

0.8

A203 PU

مو دار

گرد و خاک

نمد

گلو

PU/METAL

-30/+100

0.5

A204

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A205

تغذیه

لب زد

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A206

سنگین

سرویس

گرد و خاک

نمد

گلو

TPE

-40/+120

1.0

A207

مو دار

گرد و خاک

نمد

گلو

PU/METAL

-30/+100

0.5

A208

تغذیه

لب زد

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A211

سنگین

سرویس

خراشنده

نمد

گلو

PA

-40/+100

1.0

A213

گرد و خاک

گلو

نمد

گلو

PU

-40/+105

1.0

A262

بالا

کارایی

گرد و خاک

نمد

گلو

PU

-35/+110

1.0

A268

بالا

کارایی

تغذیه

لب زد

گرد و خاک

نمد

گلو

PU

-35/+110

1.0

A305

گرد و خاک

نمد

گلو

PTFE + برنز / NBR

-30/+105

5.0