شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه مورد استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A101

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

گلو

NBR/PU

160

400

-30/+105

-40/+100

0.5

0.5

A102

پیستون

تغذیه

پیستون

NBR/PU

160

400

-30/+105

-40/+100

0.5

0.5

A103

سنگین

سرویس

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PTFE+برنز/POM

400

-30/+105

1.5

A104

فشرده - جمع و جور

تنظیم

پیستون

NBR/FABRIC

NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A105

فشرده - جمع و جور

تنظیم

پیستون

NBR/

TPE/GLASS

پر شد

POM

400

-30/+105

0.5

A106

پیستون

نمد

پیستون

PU/NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A107

پیستون

گلو

نمد

پیستون

گلو

NBR/FABRIC

NBR

250

-30/+105

0.5

A108

پیستون

تغذیه

پیستون

PU/POM

400

-40/+100

0.5

A109

فشرده - جمع و جور

تنظیم

پیستون

NBR/

TPE/GLASS

پر شد

POM

700

-30/+105

0.5

A110

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

400

-30/+105

0.5

A111

پیستون

نمد

پیستون

PU/POM

400

-40/+100

0.5

A112

پیستون

نمد

پیستون

NBR/FABRIC

NBR/

POM

500

-30/+105

0.5

A113

پیستون

نمد

پیستون

NBR/SPECIAL

پارچه

NBR/

POM

500

-30/+105

0.5

A114

پیستون

نمد

پیستون

NBR/POM/TPE

700

-30/+105

0.3

A115

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

-

گلو

PU

NBR

400

-40/+100

0.5

A120

بسته بندی

گلو

NBR/FABRIC

NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A121

بسته بندی

پیستون

پارچه

NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A122

بسته بندی

گلو

NBR/FABRIC

NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A123

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

400

-30/100

0.5

A124

پیستون

نمد

پیستون

NBR / فلز

+

بهار

60-16

-30/+105

0.5

A127

سنگین

سرویس

پیستون

نمد

پیستون

NBR/GLASS

پر شد

PA

800

-30/+105

1.0

A151

گلو

تغذیه

گلو

NBR/PU

160

400

-30/+105

-40/+100

0.5

0.5

A152

سنگین

سرویس

گلو

نمد

گلو

PU/POM/NBR

600

-40/+100

0.5

A153

گلو

تغذیه

گلو

PU/POM

400

-40/+100

0.5

A154

گلو

تغذیه

گلو

PU

400

-40/+100

0.5

A155

گلو

نمد

گلو

NBR/TPE/POM

700

-30/+105

0.5

A156

گلو

نمد

گلو

NBR/FABRIC

NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A157

گلو

تغذیه

گلو

PU

400

-40/+100

0.5

A158

گلو

تغذیه

گلو

PU

400

-40/+100

0.5

A159

گلو

نمد

گلو

PU/NBR

500

-30/+105

0.5

A161

بالا

کارایی

گلو

تغذیه

گلو

PU

400

-35/+110

0.5

A162

بالا

کارایی

سنگین

سرویس

گلو

نمد

گلو

PU/POM/NBR

600

-30/100

0.5

A163

بالا

کارایی

گلو

تغذیه

گلو

PU/POM

400

-30/100

0.5

A164

بالا

کارایی

گلو

تغذیه

گلو

PU

400

-35/+110

0.5

A167

بالا

کارایی

گلو

تغذیه

گلو

PU

400

-35/+110

0.5

A168

بالا

کارایی

پیستون

تغذیه

پیستون

PU/POM

400

-30/100

0.5

A171

بالا

کارایی

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

گلو

PU

400

-35/+110

0.5

A172

بالا

کارایی

پیستون

تغذیه

پیستون

PU

400

-35/+110

0.5

A175

بالا

کارایی

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

-

گلو

PU/NBR

400

-30/100

0.5

A181

گلو

تغذیه

گلو

NBR

160

-30/+105

0.5

A182

گلو

تغذیه

گلو

PU

400

-35/+110

0.5

A183

گلو

نمد

گلو

PU

200

-35/+110

1.0

A187

گلو

تغذیه

گلو

PU/POM

400

-40/+100

0.5

A201

گرد و خاک

نمد

گلو

PU

-40/+100

1.0

A202

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A203 NBR

مو دار

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR / فلز

-30/100

0.8

A203 PU

مو دار

گرد و خاک

نمد

گلو

PU/METAL

-30/100

0.5

A204

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A205

تغذیه

لب زد

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A206

سنگین

سرویس

گرد و خاک

نمد

گلو

TPE

-40/+120

1.0

A207

مو دار

گرد و خاک

نمد

گلو

PU/METAL

-30/100

0.5

A208

تغذیه

لب زد

گرد و خاک

نمد

گلو

NBR/PU

-30/+105

-40/+100

1.0

1.0

A209

جلو

فشار

حلقه

گلو

PU/POM

400

-40/+100

0.5

A211

سنگین

سرویس

خراشنده

نمد

گلو

PA

-40/+100

1.0

A213

گرد و خاک

گلو

نمد

گلو

PU

-40/+105

1.0

A251

پیستون

گلو

ملافه

پیستون

گلو

شیشه

پر شد

POM

-40/+110

1.0

A255

پلی استر

رزین

ملافه

پیستون

گلو

پلی استر

رزین

-30/+120

1.0

A256

فنولیک

رزین

ملافه

پیستون

گلو

فنولیک

رزین

-30/+120

1.0

A262

بالا

کارایی

گرد و خاک

نمد

گلو

PU

-35/+110

1.0

A268

بالا

کارایی

تغذیه

لب زد

گرد و خاک

نمد

گلو

PU

-35/+110

1.0

A269

بالا

کارایی

جلو

فشار

حلقه

گلو

PU/POM

400

-30/100

0.5

A301

پیستون

نمد

پیستون

PTFE

+BORNZE/NBR

400

-30/+105

5.0

A302

پیستون

نمد

پیستون

PTFE + برنز / NBR

400

-30/+105

5.0

A303

ضد

آلودگی

پیستون

نمد

پیستون

PTFE + کربن

-45/+220

5.0

A304

روتاری

میله

نمد

گلو

PTFE + برنز / NBR

300

-30/+105

5.0

A305

گرد و خاک

نمد

گلو

PTFE + برنز / NBR

-30/+105

5.0

A306

پیستون

نمد

پیستون

PTFE + برنز / NBR

400

-30/+105

2.0

A307

روتاری

پیستون

نمد

پیستون

PTFE+BORNZE/NBR

400

-30/+105

5.0

A308

پیستون

نمد

پیستون

PTFE+CARBON/NBR

400

-30/+105

5.0

A311

گلو

نمد

گلو

PTFE + برنز / NBR

400

-30/+105

5.0

A313

ضد

آلودگی

گلو

نمد

گلو

PTFE + کربن

-45/+220

5.0

A402

فلنج

نمد

PU

630

-40/+100

A403

درب

نمد

PU

630

-35/+110

A404

درب

نمد

PU

630

-35/+110

A405

استاتیک

آب بندی

نمد

PU

500

-40/+100

A406

استاتیک

آب بندی

نمد

PU

500

-35/+110

A703

بالا

فشار

این

پمپ

نمد

خاص

پارچه

NBR/POM

250

-30/+80

2.0

A703B

بالا

فشار

این

پمپ

نمد

خاص

پارچه

NBR/POM/PTFE+CARBON

250

-30/+80

2.0

A705

بالا

فشار

این

پمپ

نمد

خاص

پارچه

NBR

250

-30/+80

2.0

A801

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR / فلز

16

-30/+105

1.0

A802

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

12

16

-30/+105

-30/+80

1.0

1.0

A803

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR

12

-30/+105

1.0

A804

فقط

تاثير گذار

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/آلومینیوم

12

-30/+105

1.0

A805

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/آلومینیوم

12

-30/+105

1.0

A807

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

12

16

-30/+105

-30/+80

1.0

1.0

A808

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR

12

-30/+105

1.0

A810

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR

12

-30/+105

1.0

A852

پنوماتیک

گرد و خاک

گلو

نمد

گلو

PU

12

-30/+105

1.0

A853

پنوماتیک

گرد و خاک

گلو

نمد

گلو

NBR/PU

16

-30/+80

1.0

A854

سنگین

سرویس

پنوماتیک

گرد و خاک

گلو

نمد

گلو

NBR/TPE

PU/TPE

16

16

-30/+105

-30/+80

1.0

1.0

A855

پنوماتیک

بالشتک

نمد

گلو

PU/NBR

16

12

-30/+80

-30/+105

1.0

1.0

A856

پنوماتیک

گلو

نمد

گلو

NBR

12

-30/+105

1.0

A857

پنوماتیک

گرد و خاک

گلو

نمد

گلو

PU/NBR

16

12

-30/+80

-30/+105

1.0

1.0

ABT

برنزه

تفلون

نوار

ملافه

پیستون

گلو

PTFE + برنز

-60/200

15.0

AKT

کربن دار

تفلون

نوار

ملافه

پیستون

گلو

PTFE + کربن

-60/200

15.0

APR

پلی استر

رزین

نوار

ملافه

پیستون

گلو

پلی استر

رزین

-30/+120

1.0