شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A101

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

گلو

NBR/PU

160

400

-30/+105

-40/+100

0.5

0.5

A107

پیستون

گلو

نمد

پیستون

گلو

NBR/FABRIC

NBR

250

-30/+105

0.5

A115

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

-

گلو

PU

NBR

400

-40/+100

0.5

A171

بالا

کارایی

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

گلو

PU

400

-35/+110

0.5

A175

بالا

کارایی

پیستون

گلو

تغذیه

پیستون

-

گلو

PU/NBR

400

-30/100

0.5