ALP NO DIMENSION Ød ØD b B
A203-025 PU 25X35X10/7 25 35 7 10
A203-030 PU 30X40X10/7 30 40 7 10
A203-032/1 PU 32X42X10/7 32 42 7 10
A203-035 PU 35X45X10/7 35 45 7 10
A203-040 PU 40X50X10/7 40 50 7 10
A203-045 PU 45X55X10/7 45 55 7 10
A203-045/1 PU 45X58X10/7 45 58 7 10
A203-050 PU 50X60X10/7 50 60 7 10
A203-060 PU 60X70X10/7 60 70 7 10
A203-065 PU 65X75X10/7 65 75 7 10
A203-070 PU 70X80X10/7 70 80 7 10
A203-080 PU 80X90X10/7 80 90 7 10
A203-090 PU 90X100X10/7 90 100 7 10

PU A203 برای جلوگیری از ورود ذرات منفی در محیط خارجی به سیستم استفاده می شود. 
ورق A203 با نصب محکم در کانال باز با استفاده از روش های مخصوص ولکانیزاسیون تولید می شوند. 

در هنگام مونتاژ باید از ابزارهای مناسب استفاده شود و مراقب بود که لبه ها و کانال های ابزار آب بندی آسیبی نبیند.

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -30/+100 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 0.5 متر بر ثانیه
مواد 92 PU / ورق
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر