شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A251

پیستون

گلو

ملافه

پیستون

گلو

شیشه

پر شد

POM

-40/+110

1.0

A255

پلی استر

رزین

ملافه

پیستون

گلو

پلی استر

رزین

-30/+120

1.0

A256

فنولیک

رزین

ملافه

پیستون

گلو

فنولیک

رزین

-30/+120

1.0

ABT

برنزه

تفلون

نوار

ملافه

پیستون

گلو

PTFE + برنز

-60/200

15.0

AKT

کربن دار

تفلون

نوار

ملافه

پیستون

گلو

PTFE + کربن

-60/200

15.0

APR

پلی استر

رزین

نوار

ملافه

پیستون

گلو

پلی استر

رزین

-30/+120

1.0