شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A402

فلنج

نمد

PU

630

-40/+100

A403

درب

نمد

PU

630

-35/+110

A404

درب

نمد

PU

630

-35/+110

A405

استاتیک

آب بندی

نمد

PU

500

-40/+100

A406

استاتیک

آب بندی

نمد

PU

500

-35/+110