شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A703

بالا

فشار

این

پمپ

نمد

خاص

پارچه

NBR/POM

250

-30/+80

2.0

A703B

بالا

فشار

این

پمپ

نمد

خاص

پارچه

NBR/POM/PTFE+CARBON

250

-30/+80

2.0

A705

بالا

فشار

این

پمپ

نمد

خاص

پارچه

NBR

250

-30/+80

2.0