5.0. معیارهای طراحی در سیلندرهای هیدرولیک

عوامل زیادی بر عملکرد قطعات آب بندی تأثیر می گذارد. در صورت عدم توجه به این عوامل، احتمال خطای طراحی افزایش می یابد. شرایط کار سیلندرهای هیدرولیک متفاوت است. مثلا؛ سیلندر هیدرولیکی که بر روی دستگاه قالب گیری تزریقی کار می کند و سیلندر هیدرولیکی که در دستگاه ساختمانی کار می کند باید از نظر مواد و قطعات آب بندی متفاوت طراحی شوند

هنگام انتخاب قطعه آب بندی باید چهار متغیر اساسی در نظر گرفته شود.

1. دما:

انتخاب مواد مناسب باید با توجه به دمای سیال و محیط انجام شود.

2. فشار:

لازم است قطعه آب بندی و مواد مناسب برای فشار سیستم و اعمال فشار انتخاب شود.

3. سرعت لغزش:

مواد آب بندی مناسب برای سرعت لغزش سیستم باید انتخاب شود.

4. نوع سیال:

مواد آب بندی مناسب برای نوع سیال باید انتخاب شود.

مقادیر فنی مربوط به 4 متغیر اصلی شرح داده شده در بالا در بخش های مربوطه کاتالوگ ما برای هر نوع قطعه آب بندی آورده شده است. به غیر از 4 متغیر اساسی که در اینجا ذکر شد، عوامل دیگری نیز بر عملکرد سیلندرهای هیدرولیک تأثیر می گذارد. به گفته شرکت ما، مهمترین آنها عبارتند از:

5. شرایط کار

یکی از مهم ترین متغیرهایی است که در طراحی سیلندرهای هیدرولیک باید در نظر گرفته شود. در این مرحله باید عوامل زیادی را در نظر گرفت.

اصلی ترین آنها عبارتند از؛

5.1. وضعیت کار در فضای داخلی یا خارجی و آلودگی هایی که در حین کار بر روی سیلندر تأثیر می گذارد مهمترین معیار برای انتخاب نمد گرد و غبار است.ممکن است در زمستان برای غلتک هایی که در فضای باز کار می کنند از یخ خراش استفاده شود.

5.2. هنگام طراحی سیلندر هیدرولیک، بارهای جانبی و موقعیت های کاری که بر روی سیلندر هیدرولیک وارد می شود در حین کار آن باید در نظر گرفته شود. مثلا؛ باید از ورود آب باران به سیلندرهای هیدرولیک که به صورت عمودی در خارج کار می کنند جلوگیری شود.