شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A102

پیستون

تغذیه

پیستون

NBR/PU

160

400

-30/+105

-40/+100

0.5

0.5

A103

سنگین

سرویس

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PTFE+برنز/POM

400

-30/+105

1.5

A104

فشرده - جمع و جور

تنظیم

پیستون

NBR/FABRIC

NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A105

فشرده - جمع و جور

تنظیم

پیستون

NBR/

TPE/GLASS

پر شد

POM

400

-30/+105

0.5

A106

پیستون

نمد

پیستون

PU/NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A108

پیستون

تغذیه

پیستون

PU/POM

400

-40/+100

0.5

A109

فشرده - جمع و جور

تنظیم

پیستون

NBR/

TPE/GLASS

پر شد

POM

700

-30/+105

0.5

A110

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

400

-30/+105

0.5

A111

پیستون

نمد

پیستون

PU/POM

400

-40/+100

0.5

A112

پیستون

نمد

پیستون

NBR/FABRIC

NBR/

POM

500

-30/+105

0.5

A113

پیستون

نمد

پیستون

NBR/SPECIAL

پارچه

NBR/

POM

500

-30/+105

0.5

A114

پیستون

نمد

پیستون

NBR/POM/TPE

700

-30/+105

0.3

A121

بسته بندی

پیستون

پارچه

NBR/POM

400

-30/+105

0.5

A123

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

400

-30/+100

0.5

A124

پیستون

نمد

پیستون

NBR / فلز

+

بهار

60-16

-30/+105

0.5

A127

سنگین

سرویس

پیستون

نمد

پیستون

NBR/GLASS

پر شد

PA

800

-30/+105

1.0

A168

بالا

کارایی

پیستون

تغذیه

پیستون

PU/POM

400

-30/+100

0.5

A172

بالا

کارایی

پیستون

تغذیه

پیستون

PU

400

-35/+110

0.5

A301

پیستون

نمد

پیستون

PTFE

+BORNZE/NBR

400

-30/+105

5.0

A302

پیستون

نمد

پیستون

PTFE + برنز / NBR

400

-30/+105

5.0

A303

ضد

آلودگی

پیستون

نمد

پیستون

PTFE + کربن

-45/+220

5.0

A306

پیستون

نمد

پیستون

PTFE + برنز / NBR

400

-30/+105

2.0

A308

پیستون

نمد

پیستون

PTFE+CARBON/NBR

400

-30/+105

5.0