شماره مورد

نام محصول
تصویر
منطقه استفاده
مواد نوار
فشار کاری
(حداکثر).

دمای عملیاتی
(حداکثر) ºC

سرعت لغزش
(حداکثر) m/s
A801

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR / فلز

16

-30/+105

1.0

A802

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

12

16

-30/+105

-30/+80

1.0

1.0

A803

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR

12

-30/+105

1.0

A804

فقط

تاثير گذار

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/آلومینیوم

12

-30/+105

1.0

A805

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/آلومینیوم

12

-30/+105

1.0

A807

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR/PU

12

16

-30/+105

-30/+80

1.0

1.0

A808

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR

12

-30/+105

1.0

A810

پنوماتیک

پیستون

نمد

پیستون

NBR

12

-30/+105

1.0