ALP NO DIMENSION Ød ØD B C QD1
A155-035 35X47X22,5 35 47 22.5 5 35.4
A155-040 40X55X22,5 40 40 22.5 5 40.4
A155-045 45X60X22,5 45 60 22.5 5 45.4
A155-050 50X65X22,5 50 50 22.5 5 50.4
A155-055 55X70X22,5 55 70 22.5 5 55.4
A155-060 60X75X22,5 60 75 22.5 5 60.4
A155-070 70X85X22,5 70 85 22.5 5 70.4
A155-080 80X100X30 80 100 30 5 80.4
A155-080/1 80X95X22,5 80 95 22.5 5 80.4
A155-085 85X95X22,5 85 95 22.5 5 85.4
A155-085/1 85X98X25 85 98 25 5 85.4
A155-090 90X110X30 90 110 30 5 90.4
A155-100 100X120X30 100 120 30 5 100.4
A155-110 110X130X32,5 110 130 32.5 5 110.4
A155-110/1 110X130X30 110 130 30 5 110.4
A155-115/1 115X125X22,5 115 125 22.5 7 115.7
A155-120 120X140X30 120 140 30 7 120.7

این یک ابزار آب بندی گلوگاه سنگین است که به عنوان جایگزینی برای استفاده در بسته بندی طراحی شده است. پروفیل ویژه از 3 قسمت به عنوان حلقه NBR، حلقه TPE و حلقه پشتیبانی POM تشکیل شده است.

به ویژه در سیستم هایی که فشار شوک هیدرولیکی رخ می دهد، نتایج خوبی می دهد.

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 700 بار
دمای عملیاتی -30 / +105 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 80 NBR / TPE / POM
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر